زردی نوزاد و همه گیری شناسی زردی در نوزادان مختلف

زردی نوزاد و همه گیری شناسی زردی در نوزادان مختلف

زردی نوزاد که به نام های یرقان و در اصطلاح پزشکی با نام هیپربیلیروبینمی شناخته می شود عارضه ای است. که می تواند در نوزادان تازه متولد شده بروز پیدا کند. این عارضه همچنین در افراد بزرگسال نیز مشاهده شده است.