مرگ و میر نوزادان ناشی از زردی در مراحل اولیه تولد نوزاد

یکی از موارد بسیار مهمی مرگ و میر نوزادان ناشی از زردی در دوره نوزادی و مراحل اولیه تولد می باشد. زردی بیماری شایعی است که نوزادان در بیشتر موارد در هنگام تولد با آن دست به گریبان می شوند.