شناسایی فاکتورهای خطرساز زردی در نوزادان پیش از تولد آنها

شناسایی فاکتورهای خطرساز زردی در نوزادان پیش از تولد آنها

به دلیل عوارض جدی زردی نوزادی , شناسایی فاکتورهای خطرساز زردی در نوزادان پیش از تولد آنها و در دوران بارداری اهمیت بسزایی دارد. زردی عامل مهمی در بستری نوزادان در بیمارستان پس از تولد است و بعضا عامل مهمی