عوامل ایجاد کننده زردی در نوزادان و لزوم توجه به آنها

عوامل ایجاد کننده زردی در نوزادان و لزوم توجه به آنها

بررسی و توجه به عوامل ایجاد کننده زردی در نوزادان از آنجا که می تواند عوارض بسیار خطرناکی روی سلامت نوزادان داشته باشد باید در درجه اول اهمیت قرار گیرد. کرنیکتروس از مهم ترین بیماری هایی است که در اثر عدم