اجاره دستگاه زردی نوزاد در تهران و شهرستان ها

اجاره دستگاه زردی نوزاد در تهران و شهرستان ها

اجاره دستگاه زردی نوزاد در تهران و شهرستان مهم ترین سرویس خدماتی ما در شرکت ایمن زردی است. دستگاه زردی نوزاد یا دستگاه فتوتراپی دستگاهی است که با تابش نور با طول موجی مشخص باعث تنظیم بیلی روبین خون نوزاد شده